۲۲۲ ضرب المثل و اصطلاح فوق کاربردی زبان انگلیسی

ضرب المثل و اصطلاح فوق کاربردی زبان انگلیسی - آکادمی کاوسی

ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی بخش جدایی ناپذیر و تمام نشدنی هر فرهنگی هستند، به خصوص در کشور های انگلیسی زبان . این بخش که برگزیده ای از قسمت آموزش زبان رایگان آکادمی کاوسی میباشد به آموزش  ضرب المثل های انگلیسی اختصاص دارد که در قالب جملات و مثال های جذاب آموزشی تقدیم شما می گردد .مطالبی که در این مقاله ما برای شما آماده کرده ایم ، جزء کاربردی ترین و پر استفاده ترین اصطلاحات موجود در فرهنگ انگلیسی زبان ها می باشد.

ضرب المثل ها یا proverbs بخشی از گفته ها یا جمله هایی هستند که در آن ها نحوه بیان موضوع از گفته ها ی عادی متفاوت است. ضرب المثل عبارتی است کوتاه, دقیق,شیوا,به یاد ماندنی که برای اخطار,نصیحت,پیش گویی یا نوعی برداشت انتقادی از یک موضوع است. در زبان انگلیسی ضرب المثل ها همانند زبان فارسی پر کاربرد و با اهمیت است.

۲۲۲ ضرب المثل و اصطلاح فوق کاربردی زبان انگلیسی

 

The pot calling the kettle black

دیگ به دیگ می گوید رویت سیاه.

She was criticizing me for not looking for a new job, but that is like the pot calling the kettle black. She isn’t Looking for a new job, either.

او از من انتقاد میکرد که چرا دنبال کار نمی گردم، اما این واقعا مصداق دیگ به دیگ می گوید رویت سیاه است. او خودش هم دنبال شغل نمی گردد.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Black sheep

ماییه ننگ ( نخاله )

John is the black sheep in his family and is the only member who has not made a success of his life.

” جان ” مایه ننگ خانواده اش است و تنها فردی است که نتوانسته موفقیتی در زندگی اش کسب کند.

———————————————————————————————————————————————

A black spot

نقطه پر تصادف ( نقطه حادثه خیز )

There is a black spot on the way home, be careful.

در راه خانه یک نقطه پر تصادف هست، مراقب باش.

———————————————————————————————————————————————

Black-and-blue

سیاه و کبود

The parents had punished the child black-and-blue.

پدر و مادر بچه را به منظور تنبیه سیاه و کبود کرده بودند.

———————————————————————————————————————————————

A black look

چپ چپ نگاه کردن ( چشم غره رفتن )

He gave john a black look to keep his mouth shut.

او به ” جان ” چپ چپ نگاه کرد تا ( به او بفهماند ) که دهانش را ببندد.

———————————————————————————————————————————————

Talk until one is blue in the face

حرف زدن تا زبان مو در آوردن

She had to talk until she was blue in the face in order to convince him.

برای اینکه او را راضی کند، مجبور شد آنقدر حرف بزند تا زبانش مو در بیاورد.

———————————————————————————————————————————————

Get the blues

افسرده شدن ( دلتنگ شدن ، دل گرفته شدن )

You’ll have to excuse jack. He’s got the blues tonight.

بایست جک را ببخشید. او امشب افسرده شده است.

———————————————————————————————————————————————

Feel blue

افسرده بودن ( دل گرفته بودن )

It was Sunday evening, and everybody felt blue after the nice weekend.

شب یکشنبه بود و همگی بعد از گذر یک آخر هفته خوب دلشان گرفته بود.

———————————————————————————————————————————————

Sail under false colors

ظاهر سازی کردن ( گرگی در لباس میش بودن )

Beware of that man. He seems polite, but he’s sailing under false color.

مراقب آن مرد باش. او ممکن است مودب به نظر برسد اما گرگی در لباس میش است.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Green with envy

از حسادت کهیر زدن ( به شدت حسادت کردن )

What a beautiful car! I’m green with envy.

چه ماشین خوشگلی! از حسودی کهیر زدم.

———————————————————————————————————————————————

عضویت در سایت آکادمی کاوسی

———————————————————————————————————————————————

Give someone the green light

به کسی چراغ سبز نشان دادن ( به کسی اجازه انجام کاری را دادن )

We were finally given the green light to begin setting up the new project.

بالاخره به ما اجازه دادند که پروژه جدید را شروع کنیم.

———————————————————————————————————————————————

Green

تازه کار ( خام )

He is rather green and doesn’t have enough experience to drive the large piece of machine yet.

او نسبتا تازه کار است و هنوز تجربه کافی برای رانندگی کردن پشت آن ماشین سنگین را ندارد.

———————————————————————————————————————————————

Pink slip

برگه اخراج

I received my pink slip last week, and I am now looking for a new job.

من هفته پیش برگه اخراجم گرفتم ( اخراج شدم ) و حالا دارم دنبال یک شغل جدید می گردم.

———————————————————————————————————————————————

Tickle someone pink

کسی را سر ذوق آوردن ( کسی را شاد و خر کیف کردن )

Bill told a jack that really tickled us all pink.

بیل یک جوک تعریف کرد که همه را سر ذوق آورد.

———————————————————————————————————————————————

Tickled pink

ذوق مرگ شدن

I was tickled pink to have you visit us.

من خیلی کیف کردم که تو به دیدن ما آمدی.

———————————————————————————————————————————————

White elephant

پرهزینه و بی فایده

The new car that he bought is a white elephant, and he doesn’t need it at all.

ماشین جدیدی که او خریده است پر هزینه و بی فایده است، او اصلا به آن احتیاجی ندارد.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

White lie

دروغ مصلحتی

I told my boss a white lie and said that I was sick yesterday when actually I wasn’t.

من به رئیسم دروغ مصلحتی گفتم که دیروز مریض بودم در حالی که مریض نبودم.

———————————————————————————————————————————————

White as a ghost

سفید مثل روح

My sister become white as a ghost when she saw the man at the window.

خواهرم وقتی آن مرد را دم پنجره دید از ترس رنگش پرید.

———————————————————————————————————————————————

Yellow-bellied

بزدل ( ترسو )

He is a yellow-bellied coward and never is willing to fight for what is right.

او یک بزدل ترسو است و هیچ وقت حاضر نمی شود برای چیز های حقیقی و درست بجنگد.

———————————————————————————————————————————————

Yellow

ترسو ( بزدل )

Being yellow is in his nature.

ترسو بودن در ذاتش است.

———————————————————————————————————————————————

Red ink

بدهی ( ضرر مال )

The line between profitability and red ink in a bookstore is so thin that even the little decisions are important.

مرز بین سوددهی و ضرر مالی در یک کتاب فروشی انقدر باریک است که حتی کوچکترین تصمیم گیری ها هم مهم هستند.

———————————————————————————————————————————————

In the red

بدهکار بودن

The company has been in the red for three years now.

شرکت سه سال است که بدهکار است.

———————————————————————————————————————————————

Red tape

کاغذ بازی اداری

There is so much red tape that needs to be completed before taking a trip to a foreign country.

کاغذ بازی زیادی باید انجام بگیرد قبل از اینکه یک نفر بخواهد سفری به خارج از کشور داشته باشد.

———————————————————————————————————————————————

Red cent

یک سنت ( یک قرون )

I wouldn’t give a red cent for my neighbor’s car.

من یک سنت ( یک قرون ) هم برای ماشین همسایه ام نمی دهم.

———————————————————————————————————————————————

Roll out the carpet.

فرش قرمز پهن کردن

When he visited our country, we rolled out the red carpet and gave him a great welcome.

وقتی او از کشور ما دیدن کرد، ما برایش فرش قرمز پهن کردیم و استقبال با شکوهی از او کردیم.

———————————————————————————————————————————————

One’s ears are red

سرخ شدن گوش

After she confessed that she had cheated at the exam, her ears were red.

بعد از اینکه او اعتراف کرد که در امتحان تقلب کرده است، گوش هایش سرخ شدند.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

See red

عصبانی شدن ( جوش آوردن )

Whenever I think of destruction of trees, I see red.

هر بار به نابودی درخت ها فکر می کنم عصبانی می شوم.

———————————————————————————————————————————————

Catch someone red-handed

مچ کسی را گرفتن

Ali was catch red-handed while he was trying to cash the forged check at the bank.

مچ علی گرفته شد زمانی که می خواست چک تقلبی را در بانک نقد کند.

———————————————————————————————————————————————

Red in the face

سرخ شدن ( از خجالت )

After the teacher found Ali cheating, he become red in the face.

بعد از اینکه معلم علی را موقع تقلب کردن دید، چهره علی از خجالت سرخ شد.

———————————————————————————————————————————————

Red herring

رد گم کنی ( نخود سیاه )

Suddenly taking about inflation was a red herring and didn’t have anything to do with our discussion.

ناگهان صحبت کردن درباره تورم یک بحث رد گم کنی بود و هیچ ربطی به بحث ما نداشت.

———————————————————————————————————————————————

Piece of cake

مثل آب خوردن

Mountain climbing is as easy as a piece of cake for me.

کوهنوردی برای من مثل آب خوردن ساده است.

———————————————————————————————————————————————

Sell like hotcakes

مثل برق فروش رفتن ( فروش خوبی داشتن )

The new CD has only been released for about a week, but already it is selling like hotcakes.

سی دی جدید تازه یک هفته است که به بازار آمده اما چیزی نشده مثل برق فروش رفتند.

———————————————————————————————————————————————

Eat one’s cake and have it too

هم کیک را بخواهد هم خوردنش را ( هم خدا را بخواهد هم خرما را )

He refuses to give up anything and always wants to eat his cake and have it too.

او نمی خواهد از چیزی دست بکشد و همیشه هم می خواهد کیک را داشته باشد و هم بتواند آن را بخورد.

———————————————————————————————————————————————

A barrel of laughs

آدم شوخ و با نمک

Let’s invite Ali to our party. He’s a barrel of laughs.

بیا علی را به مهمانی دعوت کنیم. او آدم شوخ و با نمکی است.

———————————————————————————————————————————————

Out of the frying pan, into the fire.

از چاله در آمدن و در چاه افتادن

She quite the job because of small problems, but she has jumped out of the frying pan into the fire because now her problems are much worse.

او به خاطر مشکلات جزئی از شغلش استعفا داد اما او از چاله در آمده و به چاه افتاده است چرا که الان مشکلات خیلی بد تری دارد.

———————————————————————————————————————————————

Hand to someone on a silver platter.

چیزی را دو دستی به کسی تقدیم کردن ( چیزی را در بشقاب دو دستی به کسی تقدیم کردن )

Money has been handed to him on a silver platter, and how he is very spoiled and selfish.

پول دو دستی به او تقدیم شده و او حالا یک آدم لوس و خودخواه است.

———————————————————————————————————————————————

Eat dirt

به غلط کردن افتادن

We made him eat dirt after he accused us of lying about the salary cut.

ما کاری کردیم که او به غلط کردن بیوفتند بعد از اینکه او ما را متهم به دروغ گفتن درباره کاهش حقوق کرد.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Eat crow

به اشتباه خود اعتراف کردن

I was forced to eat crow and had to apologize for the mistake that I made.

من مجبور شدم به اشتباهاتم اعتراف کنم و بابت اشتباهی که کرده بودم عذر خواهی کنم.

———————————————————————————————————————————————

Eat one’s words

حرف خود را پس گرفتن

I told my boss that I would be leaving, but later I had to eat my words and tell him that I wanted to stay.

من به رئیسم گفتم که میخواهم بروم اما بعد مجبور شذم حرفم را پس بگیرم و بگویم که میخواهم بمانم.

———————————————————————————————————————————————

Eat one’s heart out

دل سوختن ( حسودی کردن ، غصه خوردن )

Do you like watch? Well, eat your heart out. It was the last on in the store.

از ساعتم خوشت می آید؟ خب، دلت بسوزد. این آخرین ساعت در مغازه بود.

———————————————————————————————————————————————

 Eat one’s hat

اسم عوض کردن

If we get there on time, I’ll eat my hat.

اگر ما به موقع به آنجا برسیم، من اسمم را عوض می کنم.

———————————————————————————————————————————————

Eat humble pie

پوزش خواستن

  Our boss was forced to eat humble pie after everyone realized that he had made the wrong budget estimate for The coming year

رئیس ما مجبور شد از ما پوزش بطلبد بعد از اینکه همه فهمیدند که او تخمین اشتباهی برای بودجه سال آینده زده است.

———————————————————————————————————————————————

Blow one’s lunch

بالا آوردن ( استفراغ کردن )

The accident was so horrible I almost blew my lunch

تصادف انقدر وحشتناک بود که من نزدیک بود بالا بیاورم.

———————————————————————————————————————————————

Out of lunch

حواس پرت ( خل و چل و دیوانه )

Don’t be out of lunch, Ali. Pay attention to me.

انقدر حواس پرت نباش، علی به من توجه کن

———————————————————————————————————————————————

Finger in the pie

نخود هر آشی بودن ( در هر کاری دخالت کردن )

He always tries to keep his finger in the pie so that he can control everything.

او همیشه سعی می کند در هر کاری دخالت کند تا بتواند همه چیز را در کنترل خود داشته باشد.

———————————————————————————————————————————————

In the soup

در هچل افتادن ( در دردسر افتادن )

Now I’m really in the soup. I broke Mrs. Franklin’s antique vase.

حالا واقعا در هچل افتادم. گلدان قدیمی خانم فرانکلین را شکستم.

———————————————————————————————————————————————

Duck soup

مثل آب خوردن

Doing that for me is duck soup; be sure about it.

انجام آن کار برای من مثل آب خوردن می ماند، از این بابت مطمئن باش.

———————————————————————————————————————————————

Stew in one’s own juice

از کرده خود پشیمان شدن

Ali has such terrible temper. When he got mad at us, we just let him go away and stew in his own juice.

علی انقدر اخلاق بد دارد. وقتی عصبانی می شود، ما فقط او را رها می کنیم تا به کار های خود فکر کند و پشیمان شود.

———————————————————————————————————————————————

Polish the apple

پاچه خواهری کردن ( خودشیرینی کردن )

Doesn’t that apple-polisher know how stupid he looks?

آیا آن پاچه خوار خبر دارد که چقدر احمق به نظر می رسد؟

———————————————————————————————————————————————

Apple of one’s eye

نور چشم کسی بودن ( جگر گوشه کسی بودن )

The little girl is the apple of her grandfather’s eye.

دختر کوچولو نور چشم پدربزرگش است.

———————————————————————————————————————————————

Upset the apple cart

کاسه کوزه کسی رو بهم زدن ( نقشه های کسی را نقش بر آب کردن )

Everything was going well at the company until he came along and upset the apple cart.

همه چیز داشت در شرکت خوب پیش میرفت تا اینکه او سر و کله اش پیدا شد و کاسه کوزه ها را بر هم زد.

———————————————————————————————————————————————

Go bananas

دیوانه شدن ( عقل خود را از دست دادن ، عصبانی شدن و کنترل خود را از دست دادن )

If another mosquito bites me, I’ll go bananas.

اگر یک پشه دیگر من را نیش بزند، دیوانه می شوم.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Full of beans

چرت و پرت گفتن ( چرند گفتن )

He’s full of beans, he talks nonsense.

او چرت و پرت می گوید، حرف هایش مفهموی ندارد.

———————————————————————————————————————————————

Spill the beans

بند رو به آب دادن ( رازی را لو دادن )

Please don’t spill the beans about my plans to quite working and go back to school next year.

لطفا این راز لو نده که من قصد دارم کار ها را رها کنم و سال آینده دوباره به مدرسه بروم.

———————————————————————————————————————————————

Coffee break

وقت استراحت

We usually take a 15-minute coffee break every morning about 10 o’clock.

ما معمولا هر روز صبح ساعت ۱۰ یک وقت استراحت ۱۵ دقیقه ای داریم.

———————————————————————————————————————————————

As cool as a cucumber

عین خیال سی نبودن ( آرام خونسرد بودن )

Ali really makes me mad; he is as cool as cucumber.

علی واقعا اعصابم را خرد می کند، او عین خیالش هم نیست.

———————————————————————————————————————————————

In a nutshell

لب مطلب ( مخلص کلام )

Well, in a nutshell, we have to work late.

خب، مخلص کلام این که باید تا دیروقت کار کنیم.

———————————————————————————————————————————————

Hard nut to crack

گره کور( شخص بد قلق )

He is a very serious person and is a very hard nut to crack.

او فرد بسیار جدی ای است و بسیار بد قلق است.

———————————————————————————————————————————————

Hot potato

مایه دردسر

I surely don’t want to deal with that hot potato.

من مطمئنا دلم نمی خواهد به آن کار سخت و پر دردسر بپردازم.

———————————————————————————————————————————————

Couch potato

معتاد به تلویزیون

He is a couch potato.

او معتاد به تلویزیون است.

———————————————————————————————————————————————

Cup of tea

باب میل ( مورد علاقه )

Going to art galleries is not my cup of tea, so I think I will stay home this evening.

رفتن به نمایشگاه آثار هنری باب میل من نیست، برای همین فکر کنم امشب را خانه خواهم ماند.

———————————————————————————————————————————————

Make one’s mouth water

دهان آب افتادن

The restaurant is supposed to be wonderful. Every time that I see the menu it makes my mouth water.

این رستوران مثل اینکه خیلی فوق العاده است. هر بار که به منویش نگاه می کنم دهانم آب می افتد.

———————————————————————————————————————————————

Water under the bridge

گذشته ها گذشته

Please don’t worry about it anymore. It’s all water under the bridge.

لطفا دیگر نگران آن موضوع نباش. گذشته ها گذشته است.

———————————————————————————————————————————————

Bring home the bacon

نان به خانه آوردن

Recently he has been working very hard trying to bring home the bacon.

اخیرا او بسیار سخت کار می کند تا بتواند خرج خانه را در آورد.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Butter someone up

پاچه خواری کردن ( خودشیرینی کردن )

He spends most of his free time trying to butter up his boss so that he won’t have to work so hard.

او بیشتر وقتش را صرف خودشیرینی کردن برای رئیسش می کند تا مجبور نباشد خیلی سخت کار کند.

———————————————————————————————————————————————

Big cheese

کله گنده ( رئیس ، فرد مهم و با نفوذ )

He is one of the big cheeses of the city council.

او از کله گنده های شورای شهر است.

———————————————————————————————————————————————

Cheesed off

خسته ( حوصله سر رفته ، عصبانی )

He was cheesed off with his job.

او از کارش خسته شده بود.

———————————————————————————————————————————————

Cream of the crop

گل سر سبد ( فرد برگزیده ، بهترین فرد )

The company is well-known as a good place to work and is always able to hire the cream of the crop of university graduates.

شرکت به عنوان مکانی خوب برای کار کردن مشهور است و همیشه قادر بوده به گل سر سبد فارغ التحصیلان دانشگاهی را استخدام کند.

———————————————————————————————————————————————

Go fry egg

برو پی کارت

Go away and stop bothering me! Go fry an egg!

از اینجا برو و انقدر اذیتم نکن! برو پی کارت!

———————————————————————————————————————————————

Have egg on one’s face

سکه یه پول شدن ( خجالت زده شدن )

Ali got egg on his face because he wore jeans in the meeting, and everyone else wore formal dress.

علی سکه یه پول شد وقتی در جلسه شلوار لی پوشید در حالی که بقیه لباس رسمی پوشیده بودند.

———————————————————————————————————————————————

Bad egg

آدم متقلب

That man is a bad egg, so you should try to avoid him if you can.

آن مرد فرد متقلبی است، پس بهتر است تا آنجا که می توانی از او دوری کنید.

———————————————————————————————————————————————

Nest egg

پس انداز کردن ( اندوخته ، سرما )

I made a nice nest egg when I was working and I am now able to go to university.

من وقتی کار می کردم پول خوبی پس انداز کردم و الان می توانم به دانشگاه بروم.

———————————————————————————————————————————————

Chew the fat

گپ زدن ( صحبت کردن )

I’ll go and something to drink while you two relax and chew the fat.

تا من میروم یه چیزی برای نوشیدن می آورم شما ها هم مشغول گپ زدن هستید.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

The fat is in the fire

آب ریخته شده را نمیشه جمع کرد

Now that Ali is leaving, the fat is in the fire. How can we get along without her?

حالا که علی رفته است دیگر کار از کار گذشته است. چطور بدون او ادامه دهیم؟

———————————————————————————————————————————————

Cry over spilled milk

غصه گذشته را خوردن

Don’t cry over spilled milk. The past is past, and you can’t do anything to change it.

غصه گذشته را نخور. گذشته ها گذشته و تو هیچ کاری نمی توانی برای تغییر دادنش بکنی.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Milk someone for something

به زور پول گرفتن ( کسی را دوشیدن )

The thief milked me for $20.

دزد به زور از من ۲۰ دلار گرفت.

———————————————————————————————————————————————

Salt away

پول پس انداز کردن ( پول کنار گذاشتن )

He has been working there for seven years and has been able to salt away quite a lot of money.

او هفت سال کار کرده است و توانسته پول خوبی پس انداز کند.

———————————————————————————————————————————————

Rub salt in the wound

به زخم نمک پاشیدن

Ali is feeling miserable about losing his job, and Fred is rubbing salt into the wound by saying how good his replacement is.

علی بابت از دست دادن شغلش خیلی احساس بیچارگی می کند و فرد هم با گفتن این که جانشینش چقدر کارش خوب است نمک به زخم او می پاشد.

———————————————————————————————————————————————

Rain cats and dogs

باران شدید باریدن

I have been raining cats and dogs all day.

تمام روز به شدت باران می بارید.

———————————————————————————————————————————————

Not enough room to swing a cat

جای سوزن انداختن نیست

How can you work in a small room like this? There isn’t enough room to swing a cat.

چطور می توانی در اتاق به این کوچکی کار کنی؟ اینجا جای سوزن انداختن نیست.

———————————————————————————————————————————————

Copycat

آدم تقلید کار ( مثل میمون )

He is copycat, according to the other students in the class.

طبق گفته بقیه دانش آموز های کلاس او یک آدم تقلید کار است.

———————————————————————————————————————————————

Let the cat out of the bag

دهن لقی کردن

Don’t tell Ali about the surprise party. I’m sure he can’t keep it as a secret. He’ll let the cat out of the bag and Maryam will know about the surprise party before.

درباره مهمانی غافلگیری چیزی به علی نگو. مطمعنم نمی تواند این راز را پنهان کند. دهان لقی می کند و مریم از جشن غافلگیری مطلع می شود.

———————————————————————————————————————————————

Play cat and mouse with someone

با کسی موش و گربه بازی کردن

He is playing a cat and mouse game with his company about his plans to quite or not.

او دارد راجع به برنامه اش برای اینکه استعفا بدهد یا نه با شرکت موش و گربه بازی می کند.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Cat got one’s tongue

موش زبان یکی را خورده

Before I could reply, she said, has a cat got your tongue?

قبل از اینکه من جواب بدهم، او به من گفت : آیا موش زبانت رو خورده؟

———————————————————————————————————————————————

Like cat and dog

مثل سگ و گربه

The two sisters always fight like cat and dog.

دو تا خواهر مثل سگ و گربه همیشه با هم دعوا دارند.

———————————————————————————————————————————————

Fraidy-cat

بچه سوسول ( آدم ترسو ، زود هراس )

Fraidy-cat, fraidy-cat! The boys shouted Ali’s afraid to jump.

پسر ها فریاد می زدند : بچه سوسول، بچه سوسول! علی میترسه بپرد!

———————————————————————————————————————————————

Like a cat on a hot tin roof

اسفند روی آتیش

I’m afraid I can’t go to lunch with you on Saturday; I’ll be busy like a cat on a hot tin roof.

متاسفانه نمی توانستم شنبه با تو برای خوردن ناهار بیایم، خیلی مشغله خواهم داشت.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Let sleeping dogs lie

پا روی دم شیر گذاشتن

Don’t put froth the issue at the meeting, please. It’ll arouse lots of complaints. Let sleeping dogs lie.

موضوع جلسه را پیش نکش، لطفا. اعتراض های زیادی را بر می انگیزد. پا روی دم شیر نگذار.

———————————————————————————————————————————————

A big dog

آدم کله گنده

Ali is a big dog in the movie industry he owns four students.

علی از کله گنده های صنعت فیلم سازی است. او چهار استدیوی فیلم سازی دارد.

———————————————————————————————————————————————

A dog’s life

زندگی سگی ( زندگی فلاکت بار )

Poor Maryam really leads a dog’s life. She’s a widow. Living on a small retirement.

مریم بیچاره زندگی فلاکت باری دارد. او بیوه است و با حقوق بازنشستگی اندک زندگی می گذراند.

———————————————————————————————————————————————

Dog eat dog

بی رحم

It’s a dog eat dog world outside, the father said to his young son.

پدر به پسر جوانش گفت: دنیای بیرون دنیای بی رحمی است.

———————————————————————————————————————————————

Dog-tired

خسته و کوفته ( مرده از خستگی )

By the end of the day, the laborers were all dog-tired, lying down to rest.

در پایان روز، کارگرها همگی از خستگی مرده بودند و روی زمین دراز کشیده بودند.

———————————————————————————————————————————————

As sick as a dog

به شدت مریض ( خیلی مریض )

Ali can’t come to practice. He’s sick as a dog.

علی نمی تواند به تمرین بیاید. او به شدت مریض شده است.

———————————————————————————————————————————————

Pig out

تا خرخره خوردن

No wonder he is that fat. He always pigs out.

تعجبی ندارد که او انقدر چاق است. او همیشه تا خرخره غذا می خورد.

———————————————————————————————————————————————

In a pig’s eye

عمرا ( چشمم آب نمیخورد، ابتدا )

In a pig’s eye, he will be able to save enough money to buy a car.

عمرا او بتواند پول کافی جمع کند تا ماشین بخرد.

———————————————————————————————————————————————

As happy as a pig in mud

خر کیف بودن ( شاد و شنگول بودن )

The children played and moved around, happy as a lark.

بچه ها شاد و شنگول، بازی می کردند و این طرف و آن طرف می دویدند.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

As fat as a pig

چاق مثل خرس ( چاق مثل خوک )

If I don’t stop eating this cake, I’ll be fat as a pig.

اگر دست از خوردن این کیک برندارم، مثل خرس چاق می شوم.

———————————————————————————————————————————————

Buy a pig in a poke

چشم بسته خرید کردن ( معامله سربسته کردن )

When I bought this computer, I bought a pig in a poke. I didn’t know it was so outside.

وقتی من این کامپیوتر را خریدم، چشم بسته خرید کردم. نمی دانستم انقدر از مد افتاده است.

———————————————————————————————————————————————

Work like a horse

مثل اسب کار کردن ( زیاد کار کردن )

I’m too tired to work like a horse. I’d prefer to relax now.

من از مثل اسب کار کردن خسته شده ام. الان ترجیح می دهم که استراحت کنم.

———————————————————————————————————————————————

Horse trade

چانه زنی

We had to do a little horse trading, but finally we reached a deal to buy the new house.

ما مجبور شدیم کمی چانه زنی کنیم اما بلاخره توانستیم به توافق برسیم و خانه جدید را بخریم.

———————————————————————————————————————————————

Look a gift horse in the mouth

اسب پیشکشی را دندان شمردن

He shouldn’t look a gift horse in the mouth. He should be happy that he’s got a present.

او نباید اسب پیش کشی را دندان بشمارد. او باید از اینکه کادویی گرفته خوشحال باشد.

———————————————————————————————————————————————

Get off one’s high horse

از خر شیطان پایین آمدن

You should get off you high horses and pay attention more to what people think.

تو باید از خر شیطان پایین بیایی و بیشتر توجه کنی ببینی مردم چه فکر می کنند.

———————————————————————————————————————————————

A bat out of hell

مثل فشفشه ( مثل برق )

That car is like a bat out of hell. It’s a fast car.

آن ماشین عین برق حرکت می کند. ماشین سرعتی است.

———————————————————————————————————————————————

 

Badger

نق زدن

His daughter was always badgering him to let her join the club.

دخترش همیشه نق می زد تا او اجازه دهد عضو آن کلوپ شود.

———————————————————————————————————————————————

As sly as a fox

مثل روباه مکار

You have to be sly as a fox to beat me.

تو باید مثل روباه مکار باشی تا بتوانی من را شکست دهی.

———————————————————————————————————————————————

Rats

لعنتی ( اوف، اه )

Rats! We have a flat tire.

لعنتی! لاستیک پنچر شد!

———————————————————————————————————————————————

Rat out on

نارو زدن به

He ratted out on his friends and now they won’t talk to him.

او به دوستانش نارو زد و الان آنها به او حرف نمی زنند.

———————————————————————————————————————————————

Rat race

سگ دو زدن

He is tired of living in the rat race every day and plans to quit his job soon and do something else.

او از هر روز سگ دو زدن خسته شده است و قصد دارد از کارش استعفا دهد و کار دیگری بکند.

———————————————————————————————————————————————

Weasel

آب زیرکاه

If Fred weren’t such a weasel, we could get along better.

اگر فرد انقدر آدم آب زیر کاهی نبود. بهتر می توانستیم با هم کنار بیاییم.

———————————————————————————————————————————————

Weasel out

یواشکی جیم شدن ( دزدکی در رفتن )

You had better be there in the meeting! Don’t try to weasel out!

بهتر است که در جلسه حضور داشته باشی! سعی نکن یواشکی جیم بزنی!

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Keep the wolf from the door

پول بخور و نمیر در آوردن ( گلیم خود رو از آب کشیدن ببیرون )

This check will keep the wolf from the door. We can buy food.

این چک پول بخور و نمیری برای ما فراهم میکند. می توانیم غذا بخریم.

———————————————————————————————————————————————

Wolf

آدم لاابالی ( آدم خبیث )

This wolf comes up to me and starts snatching my purse. I slapped him in the face and ran away.

آن آدم لاابالی آمد جلو و خواست کیفم را قاپ بزند. من به صورتش سیلی زدم و فرار کردم.

———————————————————————————————————————————————

Wolf down

با ولع خوردن ( حریصانه خوردن، با عجله )

Enjoy your food. Don’t just wolf it down.

از غذایت لذت ببر. آن را با عجله نخور.

———————————————————————————————————————————————

Cry wolf

چوپان دروغگو بودن

Don’t pay attention to it. She’s just crying wolf again.

به او توجه نکن. او دوباره چوپان دروغگو شده است.

———————————————————————————————————————————————

Bull-headed

کله شق ( یک دنده )

Don’t be so bull-headed. Why can’t you admit that other’s opinions are just as good as yours?

انقدر کله شق نباش. چرا نمی توانی بپذیری که نظرات دیگران هم می تواند به اندازه تو خوب باشد؟

———————————————————————————————————————————————

Strong-arm man

بزن بهادر ( قلدر )

Ali is Mr. Hamed strong-arm man.

علی نوچه قلدر اقای حامد است.

———————————————————————————————————————————————

Shot in the arm

محرک ( مشوق، دلگرمی )

The latest opinion polls were a shot in the arm for the candidate’s campaign to become elected.

آخرین نظرسنجی محرکی بود برای کمپین نامزد انتخاباتی تا در رای گیری رای بیاورد.

———————————————————————————————————————————————

With open arms

با آغوش باز

The author was welcomed with open arms when he came to visit the city.

وقتی نویسنده به شهر آمد از او با آغوش باز استقبال شد.

———————————————————————————————————————————————

Give one’s right arm

دست راست خود را دادن

I would give my right arm to be able to go on a vacation with my friend next month.

من حاضرم دست راست خودم را بدهم تا بتوانم با دوستم ماه آینده به مسافرت بروم.

———————————————————————————————————————————————

Twist someone’s arm

مجبور کرن ( تحت فشار قرار دادن )

At first, he refused, but after I twisted his arm a little, he agreed to help.

اول او قبول نکرد، اما بعد از اینکه من مجبورش کردم او راضی شد که کمک کند.

———————————————————————————————————————————————

Take up arms against

دست به اسلحه شدن

Everyone in the town took up arms against the enemy.

همه مردم شهر در مقابل دشمن دست به اسلحه شدند.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Armed to teeth

تا دندان مسلح بودن

The bank robber was armed to teeth when he was caught.

دزد بانک وقتی دستگیر شد تا دندان مسلح بود.

———————————————————————————————————————————————

A babe in arms

بچه ( بی تجربه )

Ali was just a babe in arms when he started his own business.

علی وقتی کسب و کارش رو شروع کرد بچه و بی تجربه بود.

———————————————————————————————————————————————

Up in arms

آماده جنگیدن شدن ( مسلح شدن )

The employees in our company were up in arms over the plan to make then work longer hours.

کارمندان در شرکت ما علیه برنامه شرکت برای تحمیل کردن ساعات کاری بیشتر خود را آماده جنگیدن کردند.

———————————————————————————————————————————————

Elbow someone out

دک کردن ( کنار گذاشتن ، کنار زدن )

They tried to elbow me out, but I held on to what was mine.

آنها سعی کردند من را دک کنند اما من به چیزی که مال خودم بود چسبیدم.

———————————————————————————————————————————————

Have a chip on one’s shoulder

عقده داشتن ( آماده دعوا بودن )

She’s got a chip on her shoulder about not having been to university.

او به خاطر اینکه به دانشگاه نرفته عقده دارد.

———————————————————————————————————————————————

Give someone the cold shoulder

بی محلی کردن ( بی اعتنایی کردن ، با سردی رفتار کردن )

The office staff gave me the cold shoulder when I did not go to the office party.

کارکنان شرکت به من بی محلی کردند بعد از اینکه من به مهمانی شرکت نرفتم.

———————————————————————————————————————————————

عضویت در سایت آکادمی کاوسی

———————————————————————————————————————————————

On one’s shoulders

روی دوش کسی بودن

Why shoulder all responsibilities fall on my shoulders?

چرا تمام مسئولیت ها باید روی دوش من باشد؟

———————————————————————————————————————————————

Straight from the shoulder

رک و بی پرده

Ali always speaks straight from the shoulder. You never have to guess what she really means.

علی همیشه رک بی پرده حرف می زند. شما هیچوقت مجبور نمی شوید حدس بزنید واقعا منظورش از حرف چه بوده است.

———————————————————————————————————————————————

Scratch one’s back

هوای کسی را داشتن ( پشت کسی را خاراندن )

You scratch my back, and I’ll scratch yours.

تو هوای من را داشته باش، من هم هوای تو را خواهم داشت.

———————————————————————————————————————————————

Behind one’s back

پشت سر کسی

He doesn’t like people who talk behind his back.

او از آدم هایی که پشت سرش حرف می زنند خوشش نمی آید.

———————————————————————————————————————————————

Pat someone on the back

تبریک گفتن ( به شانه کسی زدن به نشانه تحسین یا تبریک )

We patted Ann on the back for her great performance.

ما به آن به خاطر اجرای خوبش تبریک گفتیم.

———————————————————————————————————————————————

Get off one’s back

دست از سر کسی برداشتن

I’m tired of your criticism, Ali. Get off my back.

من از انتقاد های تو خسته شدم، علی . دست از سرم بردار.

———————————————————————————————————————————————

Be on one’s back

پیله کردن ( گیر دادن )

My sister is always on her daughter’s back to clean up her room.

خواهرم همیشه به دخترش پیله می کند که اتاقش را تمیز کند.

———————————————————————————————————————————————

Turn one’s back on

به کسی پشت کردن ( دست رد به سینه کسی زدن )

The woman turned her back on her friend when she was asked for some money to borrow.

زن دست رد به سینه دوستش زد وقتی دوستش از او پول قرض خواست.

———————————————————————————————————————————————

Stab someone in the back

از پشت به کسی خمجر زدن

My friend stabbed me in the back even after I made an effort to help him get a job.

دوستم از پشت به من خنجر زد حتی بعد از اینکه من تلاش کردم تا آن آشغال را به دست بیاورم.

———————————————————————————————————————————————

Yellow-bellied

بزدل ( ترسو )

He is a yellow-bellied coward and never is willing to fight for what is right.

او یک بزدل ترسو است و هیچوقت حاضر نمی شود برای چیز های حقیقی و درست بگنجد.

———————————————————————————————————————————————

Have a bellyful of

خسته شدن از ( به اینجا رسیدن )

I’ve had my bellyful of your complaints.

من از شکایت های تو به اینجا رسیده ام.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Up to one’s neck

تا خرخره غرق چیزی بودن ( سخت مشغول کاری بودن )

I can’t come to the meeting. I’m up to my neck in these reports.

من نمیتوانم به جلسه بیایم. من سخت مشغول نوشتن این گزارش ها هستم.

———————————————————————————————————————————————

Save one’s neck

خود را نجات دادن ( به داد کسی رسیدن )

The worker tried to save his own neck without thinking others.

کارگر سعی کرد خود را نجات دهد بدون اینکه به دیگران فکر کند.

———————————————————————————————————————————————

Risk one’s neck

خود را به خطر انداختن ( آبروی خود را گرو گذاشتن ، ریسک کردن )

I refuse to risk my neck at all. Who would dare to do that?

من اصلا قبول نمی کنم که خودم را به خطر بندازم. کی جرات می کند این کار را بکند؟

———————————————————————————————————————————————

Get it in the neck

تنبیه شدن ( توبیخ شدن )

Ali got in the neck for being late.

علی به خاطر دیر رسیدن توبیخ شد.

———————————————————————————————————————————————

Breathe down one’s neck

مزاحم شدن ( پا پی شدن )

My boss has been breathing down my neck all day to try and get me to work.

رئیسم تمام روز مزاحم من می شد تا سعی کند من را وادار به انجام کار کند.

———————————————————————————————————————————————

Break one’s neck

خود را به کشتن دادن ( خود را کشتن )

I broke my neck to try and get the report finished on time.

من خودم را کشتم تا گزارش را سر وقت تمام کنم.

———————————————————————————————————————————————

Pain in the neck

خار در چشم ( موی دماغ ، روی اعصاب )

The customer is a pain in the neck. He is always complaining about something.

آن مشتری مثل خار در چشم می ماند. همیشه درباره چیزی اعتراض دارد.

———————————————————————————————————————————————

Millstone about one’s neck

وبال گردن

This hug and expensive house are a millstone about my neck.

این خانه بزرگ و پر خرج وبال گردن من شده است.

———————————————————————————————————————————————

Neck and neck

پا به پا شدن ( شانه به شانه ، با امتیاز یکسان )

Ali and Reza finished the ace neck and neck.

علی و رضا مسابقه را پا به پا تمام کردند.

———————————————————————————————————————————————

Turn one’s stomach

حال بهم خوردن ( دل آشوب شدن )

The sight of the dead dog on the road turned the children’s stomachs.

منظره سگ مرده در جاده جال بچه ها را بهم زد.

———————————————————————————————————————————————

Have eyes bigger than one’s stomach

شکمش سیر می شود اما چشمانش نه ( چشمش سیر نمی شود )

I can’t eat all this. I hate it that I have eyes bigger than my stomach.

من نمیتوانم این همه عذا را بخورم. متنفرم از اینکه چشم هایم سیر نمی شود.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Butterflies is one’s stomach

دلشوره داشتن ( هیجان زده بودن )

She always has butterflies in her stomach before a test.

او همیشه قبل از امتحان دلشوره دارد.

———————————————————————————————————————————————

Bad blood

خصومت ( پدرکشتگی )

There has always been a lot of bad blood between the two family.

همیشه بین دو خانواده خصومت زیادی وجود داشته است.

———————————————————————————————————————————————

Blood runs cold

زهره ترک شدن

My blood ran cold when I saw the man fell off the ladder.

زهره ترک شدم وقتی دیدم آن مرد از نردبان افتاد.

———————————————————————————————————————————————

Go in a body

دسته جمعی رفتن ( گروهی رفتن )

The whole team went in a body to talk to the coach.

همه اعضای تیم دسته جمعی رفتند تا با مربی صحبت کنند.

———————————————————————————————————————————————

Over my dead body

مگر از جنازه من رد شوی

Over my dead body you’ll sell this house!

مگر از جنازه من رد شوی که بگذارم این خانه را بفروشی!

———————————————————————————————————————————————

A bag of bones

پوست و استخوان ( لاغر و استخوانی )

The cat had not been fed for weeks and was just a bag of bones.

به گربه هفته ها غذا نداده بودند و او پوست و استخوان شده بود.

———————————————————————————————————————————————

Feel in one’s bones

در اعماق وجود خود حس کردن

The train will be late. I feel it in my bones.

قطار دیر خواهد رسد. در اعماق وجودم حسش می کنم.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Make no bones about it

شک نکن ( بی تردید )

This car is a great one. Make no bones about it.

این ماشین خیلی خوب است. شک نکن.

———————————————————————————————————————————————

Have a bone to pick with

گله کردن

Hey Ali, I’ve a bone to pick with you. Where is the money you owe me?

هی علی، من گله ای از تو دارم. پولی که به من بدهکاری چی شد؟

———————————————————————————————————————————————

Cut to the bone

عمیق بریدن ( تا استخوان بریدن )

Cut each slice of beef to the bone. Then each slice will be as big as possible.

تکه های گوشت گاو را تا استخوان ببرید.

———————————————————————————————————————————————

To the bone

تا مغز استخوان

Come by the fire. You are chilled to the bone.

بیا کنار آتش. تا مغز استخوان یخ کرده ای.

———————————————————————————————————————————————

Muscle in on

دخالت کردن

Are you trying to muscle in on my scheme?

آیا داری سعی می کنی در نقشه من دخالت کنی؟

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Move a muscle

جم خوردن ( تکان خوردن )

Be quiet. Sit here and don’t move a muscle.

ساکت باش. اینجا بنشین و جم نخور.

———————————————————————————————————————————————

Get under one’s skin

کلافه کردن ( اعصاب خرد کردن )

Ali is so annoying. He really gets under my skin.

علی خیلی اعصاب خرد کن است. او واقعا من را کلافه می کند.

———————————————————————————————————————————————

By the skin of one’s teeth

به سختی ( به زور )

I got through that class by the skin of my teeth.

من به زور سر آن کلاس بنشینم.

———————————————————————————————————————————————

No skin off one’s nose

به کسی ربطی نداشتن

It’s no skin off my nose if she wants to sell the house.

به من ربطی ندارد اگر او می خواهد خانه را بفروشد.

———————————————————————————————————————————————

Skin someone alive

پوست کسی را کندن

I was so mad at an Ali that I could have skinned her alive.

من انقدر از دست علی عصبانی بودم که می توانستم پوستش را بکنم.

———————————————————————————————————————————————

Give some skin

دست دادن ( بزن قدش )

Come over here, you guys. I want you to meet my brother and give him some skin!

بچه ها بیایید اینجا. میخواهم با برادرم آشنا شوید و با او دست بدهید.

———————————————————————————————————————————————

Skin-deep

سطحی ( ظاهری _ ظاهر سازی )

I believe that the speaker’s interest in the environment is only skin-deep.

من معتقدم که علاقه سخنگو به محیط زیست فقط سطحی است.

———————————————————————————————————————————————

Brain drains

فرار مغز ها

There is a brain drain from many countries to the developed countries.

فرار مغز ها از کشورهای بسیاری به کشور های پیشرفته صورت می گیرد.

———————————————————————————————————————————————

Beat one’s brains out

لت و پار کردن ( کشتن )

Take it easy. Just pinch him a bit. You don’t want to beat his brains out.

آرام باش. فقط کمی به او مشت بزن. تو که نمی خواهی او را لت و پار بکنی.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Cudgel one’s brains

به مغز خود فشار آوردن

Hard as I cudgeled my brains, I couldn’t remember her name.

هر چقدر سخت به مغزم فشار آوردم نتوانستم اسم او را به خاطر بیاورم.

———————————————————————————————————————————————

Curl one’s hair

مو به تن راست شدن

The movie is very realistic; many of the scenes will curl your hair.

فیلم خیلی واقع گرایانه است، خیلی از صحنه هایش مو را به تن تان راست می کند.

———————————————————————————————————————————————

Hair stands on end

مو به تن سیخ شدن

My hair stood on end when I saw the large dog run after me, barking.

مو به تنم سیخ شد وقتی دیدم سگ بزرگی پارس کنان دارد دنبالم می دود.

———————————————————————————————————————————————

Out of one’s hair

از سر خود باز کردن

My sister wants to get her friend, Sara, permanently out of her hair.

خواهرم می خواهد دوستش سارا را برای همیشه از سرش باز کند.

———————————————————————————————————————————————

Get in someone’s hair

کلافه کردن ( ذله کردن )

Sara, I know that the children get in your hair, but you should try not to left it upset you so much.

سارا می دانم که بچه ها تو را کلافه می کنند، اما تو نباید بگذاری این موضوع انقدر تو را ناراحت کند.

———————————————————————————————————————————————

Let one’s hair down

خودمانی شدن ( از حالت رسمی در آمدن )

We were able to left our hair down at the meeting; we became close friends.

ما در جلسه توانستیم خودمانی شویم و دوستان صمیمی هم بشویم.

———————————————————————————————————————————————

Split hairs

موشکافی کردن ( مو از ماست کشیدن )

My boss is always splitting hairs when I talk to him about something important.

رئیس من همیشه وقتی با او درباره چیز مهمی حرف می زنم مو از ماست بیرون می کشد.

———————————————————————————————————————————————

Absent-minded

حواس پرت ( سر به هوا ، بی حواس )

Most old people are absent-minded.

بیشتر افراد سالمند حواس پرت هستند.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Blow one’s mind

مات و مبهود کردن

My friend told me that if I read the new book, it would blow my mind.

دوستم به من گفت که اگر کتاب جدید را بخوانم، من مات و مبهود می کند.

———————————————————————————————————————————————

Hold breath

دل خوش کردن

If you’re waiting for him to apologize, don’t hold your breath.

اگر منتظر هستی او بیاید و عذر خواهی کند، بیخود دلت را خوش نکن.

———————————————————————————————————————————————

Say under one’s breath

زیر لب گفتن ( زمزمه کردن )

Ali was saying something under her breath; I don’t think it was very pleasant.

علی زیر لبی چیزی به من گفت، فکر نکنم حرف خیلی خوبی بود.

———————————————————————————————————————————————

Waste one’s breath

وقت هدر دادن ( بیهوده نصیحت کردن )

You can’t persuade me. Don’t waste your breath.

تو نمی توانی من را متقاعد کنی. وقتت را هدر نده.

———————————————————————————————————————————————

Out of breath

از نفس افتادن

I ran so much that I got out of breath.

من انقدر دویدم که از نفس افتادم.

———————————————————————————————————————————————

Save one’s breath

وقت هدر ندادن ( بیهوده نصیحت کردن )

There is no sense in trying to convince her. Save your breath.

هیچ مفهوم ندارد که سعی کنی او را متقاعد کنی. وقتت را هدر نده.

———————————————————————————————————————————————

Breath one’s last

نفس آخر را کشیدن ( از دنیا رفتن )

Mrs. Smith breathed her last thin morning.

خانم اسمیت امروز صبح از دنیا رفت.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

At the top of one’s lungs

از ته گلو فریاد زدن ( با بلند ترین صدای ممکن داد زدن )

 I yelled at the top my lung to get the attention of the man.

من از ته گلو فریاد زدم تا توجه مرد را به خودم جلب کنم.

———————————————————————————————————————————————

Thumb one’s nose

شکلک در آوردن ( ادا در آوردن )

The tramp thumped his nose at me and walked away.

ولگرد برای من شکلک در آورد و گذاشت و رفت.

———————————————————————————————————————————————

Lead someone by the nose

کسی را مجبور کردن

Ali had to lead Reza Tom by the nose to get him to the pool.

علی مجبور بود رضا را به زور راضی کند که با او به استخر بیاید.

———————————————————————————————————————————————

Look down one’s nose at

از بالا به دیگران نگاه کردن ( با غرور و تکبر به آدم ها نگاه کردن )

She looks down her nose at people who she thinks are not as smart as she is.

او به آدم هایی که فکر می کند به اندازه او باهوش نیستند از بالا نگاه می کند.

———————————————————————————————————————————————

Have one’s nose in something

فضولی کردن ( دخالت بیجا کردن )

My boss always has him nose in another people’s business, so he is not very well-liked.

رئیسم همیشه در کار های دیگران دخالت بیجا می کند برای همین زیاد محبوب افراد نیست.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Under one’s nose

درست جلوی چشم

Look, your book is right under your nose. It’s on the desk.

ببین، کتابت درست جلوی چشمت است. روی میز است.

———————————————————————————————————————————————

Keep one’s nose to the grindstone

بکوب کار کردن ( زحمت زیاد کشیدن )

The boss told me to keep my nose to grindstone and finish the work.

رئیس به من گفت تا بکوب کار کنم و کار را تامام کنم.

———————————————————————————————————————————————

Pay through the nose

پول زیادی پرداخت کردن

We paid through the nose to get the car fixed.

ما پول زیادی برای تعمیر کردن ماشین پرداختیم.

———————————————————————————————————————————————

Keep one’s nose out of something

فضولی کردن ( دخالت بی جا کردن )

I wish that the secretary at our office would keep her nose out of another people’s business.

ای کاش که منشی شرکت ما انقدر در کار و زندگی دیگران دخالت نمی کرد.

———————————————————————————————————————————————

Keep one’s nose clean

کار غیر قانونی نکردن ( از کار بد دور ماندن )

The judge told the young man that he had to keep his nose clean if he didn’t want to go to jail in the future.

قاضی به مرد جوان گفت که اگر دلش نمی خواست دیگر در آینده در زندان به سر ببرد نباید کار غیر قانونی کند.

———————————————————————————————————————————————

Hard-nosed

لجباز ( کله شق )

My brother is really hard-nosed; he never agrees with other people’s ideas.

برادرم واقعا لجباز است، او هیچوقت با ایده های دیگران موافقت نمی کند.

———————————————————————————————————————————————

Nose around

سر و گوش آب دادن ( پرس و جو کردن )

I don’t have an answer to your question, but I’ll nose around to see what I can find out.

من جوابی برای سوال تو ندارم، اما یک پرس و جویی می کنم تا ببینم می توانم پیدا کنم یا نه

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

No skin off one’s nose

به کسی ربطی نداشتن

It’s no skin off my nose if she wants to sell the house.

به من ربطی ندارد اگر او می خواهد خانه را بفروشد.

———————————————————————————————————————————————

By the sweat of one’s brow

با عرق جبین ( با زحمت زیاد )

He built up the business by the sweat of his brow.

او کسب و کارش را با عرق جبین به پا کرد.

———————————————————————————————————————————————

With tongue in the cheek

به شوخی گفتن ( مزاح گفتن )

All I said about Ali was with tongue in the cheek, so don’t take them seriously.

تمام چیز هایی که راجع به علی گفتم به شوخی بود، پس جدی شان نگیر.

———————————————————————————————————————————————

Turn the other cheek

مخالفت نکردن ( بدون بحث چیزی را پذیرفتن )

Her mother turned the other cheek when he took the cookie.

مادرش چیزی به او نگفت وقتی او کلوچه را برداشت.

———————————————————————————————————————————————

Take it on the chin

داغون شدن ( سختی کشیدن ، رنج کشیدن )

The bad news was a real shock, and Ali took it on the chin.

خبر بد شک بزرگی بود و علی خیلی داغون شد.

———————————————————————————————————————————————

Keep one’s chin up

اخم ها را باز کردن ( نا امید نشدن ، دید مثبت داشتن )

Keep your chin up, Ali. Things will get better.

اخم هایت را باز کن علی. اوضاع بهتر خواهد شد.

———————————————————————————————————————————————

Wag one’s chin

فک زدن ( گپ زدن )

We stood around and wagged our chins for almost as hour.

ما همان جا ایستادیم و تقریبا یک ساعت فک زدیم.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Make chin music

گپ زدن

We sat around all evening chin music.

ما تمام شب دور هم نشستیم و گپ زدیم.

———————————————————————————————————————————————

Slap in the face

سیلی ( تودهنی )

Failing to get into a good college was a big slap in the face to Ali after his years of study.

موفق نشدن در رفتن به یک دانشگاه خوب برای علی بعد از سال ها درس خواندن تو دهنی بزرگی بود.

———————————————————————————————————————————————

A bare-faced lie

دروغ شاخدار

His statement to the police was false, a bare-faced lie.

اظهارات او به پلیس دروغ شاخدار و فاحشی بود.

———————————————————————————————————————————————

Blow up in one’s face

ضایع شدن ( بهم ریختن )

The plan to have a going-away party for our boss blew in our face when we hard he would not attend.

برنامه ما برای مهمانی خداحافظی برای رئیس مان ضایع شد وقتی شنیدیم که او به مهمانی نمی آید.

———————————————————————————————————————————————

Long face

چهره غمگین ( قیافه گرفتن )

He had a long face after he was fired from his job.

او بعد از اینکه از کارش اخراج شد، چهره ای غمگین داشت.

———————————————————————————————————————————————

Save face

آبرو حفظ کردن ( اعتبار خود را حفظ کردن )

The government was able to save face after they succeeded to reach an agreement with the union over the wages.

دولت توانست آبرویش را حفظ کند بعد از اینکه با موفقت توانست با اتحادیه بر سر حقوق به توافق برسد.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Lose face

بی آبرو شدن ( اعتبار از دست دادن )

Ali is more afraid of losing face than losing money.

علی بیشتر از از دست دادن اعتبار می ترسد، تا از دست دادن پول.

———————————————————————————————————————————————

Blue in the face

چهره کبود ( از عصبانیت )

After the quarrel, I could guess how angry Ali was. She was blue in the face.

بعد از دعوا، من می توانستم حدس بزنم چقدر علی عصبانی بود. صورتش ( از اعصبانیت ) کبود شده بود.

———————————————————————————————————————————————

Button one’s lip

زیچ دهان خود را کشیدن ( دهان خود را بسته نگه داشتن )

Please button your lip so that we can hear what the speaker is saying.

لطفا زیپ دهانت را ببند تا بتوانیم بشنویم سخنران چه می گوید.

———————————————————————————————————————————————

Pay lip service

حرف مفت زدن ( عمل نکردن و فقط حرف چیزی را زدن )

Don’t sit here and pay lip service. Get busy!

فقط ننشین اینجا و حرف مفت نزن. یک کاری بکن!

———————————————————————————————————————————————

Keep a stiff upper lip

به روی خود نیاوردن ( خم به ابرو نیاوردن، احساسات خود را کنترل کردن )

I know you’re upset about losing the game, but keep a stiff upper lip.

من میدانم که تو به خاطر باختن در مسابقه ناراحت هستی اما به روی خودت نیاور.

———————————————————————————————————————————————

In one’s mind’s eye

در خیال خود

I tried to relax and in my mind’s eye pretend that I was on a beautiful island.

من سعی کردم آرام باشم و در خیال خودم تصور کنم در جزیره ای زیبا هستم.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

All eyes

محو تماشا شدن

He is all eyes when he watches a soccer game on TV.

او موقعی که در تلویزیون فوتبال تماشا می کند محو تماشا می شود.

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

———————————————————————————————————————————————

Apple of one’s eye

نور چشم کسی بودن ( جگر گوشه کسی بودن )

The little girl is the apple of her grandfather’s eye.

دختر کوچولو نور چشم پدربزرگش است.

———————————————————————————————————————————————

Bat an eyelid

به روی خود نیاوردن ( چشم بستن روی )

The pain of the broken arm must have hurt Ali terribly, but he didn’t bat an eyelid.

درد بازوی شکسته اس حتما خیلی علی را اذیت کرد اما او به روی خودش نیاورد.

———————————————————————————————————————————————

The eye

چشم غره

We got the eye from the manager of the restaurant when we entered in our old clothes.

مدیر رستوران به ما چشم غره رفت وقتی ما با لباس های قدیمی وارد رستوران شدیم.

———————————————————————————————————————————————

Hit right between the eyes

کسی را تکان دادن ( شوکه کردن – متعجب کردن )

News of their divorce hit me right between the eyes.

خبر طلاق آنها بد جوری من را تکان داد.

———————————————————————————————————————————————

Keep an eye on

چشم از چیزی بر نداشتن ( از چیزی مواظبت کردن )

He can’t be very dangerous. Always keep an eye on him.

او می تواند خیلی خطرناک باشد. هیچوقت چشم از او بر ندار.

———————————————————————————————————————————————

Believe one’s eyes

آنچه را دیدن باور کردن

Ali couldn’t believe her eyes when he saw Sara in the classroom.

علی نمی توانست آنچه می دید را باور کند وقتی سارا را در کلاس دید.

———————————————————————————————————————————————

Eyes pop out

چشم از حدقه در آمدن ( تعجب کردن )

My eyes popped out when I saw the new computer that I had gotten for my birthday.

چشم های من از حدقه بیرون زد وقتی کامپیوتر جدیدی که برای تولدم کادو گرفتم دیدم

(دسته : ضرب المثل و اصطلاح زبان انگلیسی)

عضویت در سایت آکادمی کاوسی

امید واریم که از مقاله و مطالب با لذت برده باشید و برای شما کاربردی بوده باشه . در صورت بروز هر گونه مشکل یا مطلب ، سوال و یا هر چیز دیگری شما می توانید زیر همین پست نظر خودتون رو برای کارشناسان آکادمی کاوسی بنویسید و یا می توانید با عضویت در سایت آکادمی کاوسی به صورت رایگان از مشاورین و متخصصین آکادمی کاوسی به صورت VIP و رایگان استفاده کنید.

Comments are disabled.